Algemene voorwaarden

Artikel     1              Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Home Protection B.V.: de besloten vennootschap met deze statutaire naam, gevestigd en kantoor houdende te (6744 PN) Ederveen aan de Nieuweweg 76, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09059770, en handelende onder de handelsnamen De Vochtwacht, Henzen Specialistische Diensten (H.S.D.), Henzen Bouwtechnische Keuringen, Henzen Vochtbestrijding, Henzen Isolatie, Henzen Injectie, HSD Stukadoor Systemen, Inject (vocht, beton, vloer, grond, fundering, steen), LUXEKELDERprojecten (luxekelder.nl), Stalfix, Stal-Fix, Muurfix en Muur-Fix, hierna ook aan te duiden als wij, ons/onze;

Onze activiteiten zijn in het Handelsregister als volgt omschreven:

Het injecteren van huizen met een vloeistof met als doel het tegengaan/stoppen van optrekkend vocht in de muren; verkoop van luchtontvochtigingsapparaten, het droogmaken van kelders d.m.v. bekuiping; tevens onderzoek, controle en diagnose-stellen van vochtproblemen c.q. overlast; specialistische diensten voor betonrot, kunststofvloeren, advisering. Het doen van bouwtechnische keuringen. Ontwerpen, inrichten en realiseren speciale kelder/souterrain projecten. Injecteren van beton, grond, fundering, vloer en steen voornamelijk m.b.t. vochtgerelateerde problemen en oplossingen. Duurzame verbeteringen met behulp van onder andere duurzame materialen m.b.t. akoustiek, warmte-isolatie en vochtregulatie.

Wederpartij en/of opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrij-gende en erfgenamen.

Consument: wederpartij en/of opdrachtgever natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf

Overeenkomst en/of opdracht: de overeenkomst (van opdracht of meer specifiek aanneming van werk) tussen ons en de wederpartij.

Artikel     2              Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeenge-komen te worden.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Wij zijn bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden alsdan van toepassing zijn.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons anders-luidend schriftelijk is bevestigd.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel     3              Aanbiedingen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit in het aanbod vermeld, bij gebreke waarvan het maximaal 30 dagen geldig is of in het geval van een speciale aanbieding, zolang deze van kracht is.
 2. Ons aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en even­tueel door ons gedane opmetingen. Het bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.
 3. Opdrachtgever is verplicht om ons te informeren over feiten en/of omstandigheden die de inhoud van ons aanbod en de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 4. Alle werkzaamheden, zaken of diensten die niet genoemd zijn in ons aanbod vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

Artikel     4              Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
 2. Vermeld in Euro (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 3. Exclusief BTW. 
 4. De in een aanbod vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het aanbod geldende prijsbepalende factoren, welke dan ook.
 5. Voor levering en werkzaamheden buiten de gebruikelijk werktijden rekenen wij bovenop het geldende uurtarief een toeslag van 30% voor normale werkdagen (doch ’s nachts 40%), 60% op zaterdagen en 100% op zon- en feestdagen.
 6. Indien door de wederpartij voor het uitvoeren van werkzaamheden materialen ter beschikking worden gesteld, hebben wij het recht deze in de orderprijs te verwerken tot een maximum van 20% van de door ons in vergelijkbare gevallen te berekenen kostprijs van de betreffende materialen.
 7. Indien wij met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van die prijs indien wij kunnen aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering wezenlijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van de grondstoffen, valuta en/of lonen, wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties of anderszins niet voorzienbare omstandigheden. Met name zullen rechten, heffingen en belastingen op de goederen of op de grondstoffen waaruit deze zijn vervaardigd, voor zover uitgevoerd of verhoogd na de datum waarop de overeenkomst met de wederpartij is gesloten, voor rekening van de wederpartij komen.
 8. Indien na het sluiten van een overeenkomst met een consument maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 9. Prijswijzigingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden worden doorberekend aan de consument. De consument heeft alsdan de mogelijkheid zich akkoord te verklaren met de gewijzigde prijs of te annuleren. Dit is slechts anders indien bij het sluiten van de overeenkomst door ons is aangegeven dat de levertijd langer is dan drie maanden.
 10. Prijsverhogingen worden aan zakelijke opdrachtgevers altijd doorberekend.
 11. Het ontstaan van meerwerk, 25% van het offertebedrag te boven gaande, zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan de wederpartij worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan.
 12. De wederpartij wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd tenzij de weder-partij direct na melding ons heeft bericht van dat meerwerk af te zien.
 13. Meerwerk kan niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Meerwerk kan tot gevolg hebben dat het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden wordt beïnvloed.
 14. Bij annulering van de opdracht is wederpartij 30% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel     5              Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in de leden 7 en 8, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod binnen 30 dagen nadat het aanbod is gedaan en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, tenzij anders is overeen-gekomen.
 2. Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien wij hiermee binnen 30 dagen schriftelijk instemmen.
 3. Indien wederpartij ons een aanvang laat maken met de uitvoering van de werkzaamheden zonder expliciete aanvaarding van ons aanbod, wordt wederpartij geacht dit aanbod stilzwijgend te hebben aanvaard.
 4. Indien het aanbod langs elektronische weg is aanvaard, bevestigen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Indien de wederpartij aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.
 7. Wij kunnen – binnen wettelijke kaders – informatie natrekken of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst.
 8. Naar aanleiding van dit onderzoek of indien ons dit met het oog op de aard en de omvang van de opdracht wenselijk voorkomt, kunnen wij zekerheid van de wederpartij vragen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen.
 9. Bij de opdracht kan een vooruitbetaling worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende opdracht of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats-gevonden.
 10. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel     6              Verplichtingen wederpartij

 1. De opdrachtgever zorgt zoveel mogelijk dat wij tijdig kunnen beschikken over een volledig bestek, over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de overige voor het werk benodigde gegevens zoals de ligging van de leidingen.
 2. De opdrachtgever stelt ons in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten en zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot onze werkzaamheden behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 3. De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is voor uitvoering, waaronder o.a. wordt verstaan: dat de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten en dat op kosten van de opdrachtgever elektriciteit, gas en water aanwezig is.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de zaken goed bereikbaar is, dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
 5. Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot onze werkzaamheden behoren zodanig en zo tijdig worden  verricht dat de uitvoering  van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 6. De opdrachtgever stelt ons op de hoogte van bijzondere omstandigheden die bijvoorbeeld het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt. Indien de opdrachtgever tekort is geschoten in het uitvoeren van zijn informatieverstrekking zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 7. Ons personeel heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten en, voor zover van toepassing, schaftlokalen op het werk.
 8. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de risico’s voor personen, goederen en milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
 9. De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
 10. In geval de opdrachtgever met het in de voorgaande leden van dit artikel omschreven in gebreke is, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel     7              Uitvoering overeenkomst

 1. De wederpartij is gehouden ons naast de hiervoor vermelde informatie tijdig alle overige informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn slechts gehouden tot een globale toetsing van deze informatie.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 4. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zijn wij steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
 5. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.
 6. Indien wij of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden verrichten op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 9. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst substantiële (financiële en/of kwalitatieve) consequenties heeft, zullen wij de wederpartij hierover inlichten.
 10. De consument heeft alsdan de mogelijkheid om de opdracht te annuleren, tenzij de wijziging of aanvulling het gevolg is van verkeerde informatie van de consument.
 11. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings-termijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel     8              Levering en oplevering

 1. Wij zullen ons naar beste kunnen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Al onze diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover wij in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat hebben toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. Alle door ons genoemde of overgekomen (leverings)termijnen van zaken en (oplever)data van het werk zijn naar beste weten vastgesteld o.g.v. de gegevens die ons bij het aangaan van de over-eenkomst bekend waren. Door ons genoemde( tussentijdse oplever) data, gelden steeds als streefdata, binden ons niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 3. De door ons opgegeven termijn voor oplevering vangt pas aan nadat:
 4. de overeenkomst is gesloten, en
 5. alle benodigde gegevens in het bezit zijn van ons, en
 6. alle benodigde vergunningen/formaliteiten door de opdracht-gever zijn verkregen, vervuld en medegedeeld, en
 7. de betaling, voor zover dat is overeengekomen, is ontvangen.
 8. Wij spannen ons er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings) termijnen van zaken en uiterste (oplever)data van het werk zoveel mogelijk in acht te nemen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen wij met wederpartij in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 9. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om, alvorens te leveren of daarmee voort te gaan, een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de wederpartij te verlangen.
 10. De wederpartij is verplicht de voor het verrichten van de levering, noodzakelijke medewerking te verlenen en de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen leveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 11. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
 12. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, zijn wij gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 13. Vanaf het moment van de levering komt de verkochte zaak voor risico van de afnemer, onverminderd het bepaalde ter zake ons eigendoms-voorbehoud.
 14. Een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk naar onze mening voltooid zal zijn, nodigen wij de opdrachtgever schriftelijk uit om samen met ons tot oplevering van het werk over te gaan.
 15. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

–     wederpartij het werk schriftelijk heeft goedgekeurd;

–     het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

–     wij schriftelijk aan wederpartij hebben medegedeeld dat het werk is voltooid en dat wederpartij niet binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

 1. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgaaf van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan ons en ons in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn dan opnieuw van toepassing.
 2. Na oplevering is het werk voor risico van wederpartij. Derhalve blijft hij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan ons kan worden toegerekend.
 3. Wij zijn ontslagen van  de aansprakelijkheid voor gebreken die wederpartij op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 4. Wij zijn verplicht gebreken welke gedurende de garantietermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt, of waarvoor hij op grond van dat artikel zelf aansprakelijk is.
 5. In voorkomend geval rust de bewijslast dat onze werkzaamheden en de resultaten daarvan niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam opdrachtnemer mag worden verwacht, geheel bij wederpartij, onverminderd ons recht met alle middelen tegenbewijs te leveren.

Artikel     9              Reclames

 1. Voor wat betreft de zaken die wij leveren is de wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk bij aflevering, alsmede bij oplevering op eventuele tekorten en/of beschadiging te (laten) controleren.
 2. Eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken of facturen, worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie en/of na factuurdatum schriftelijk hebben bereikt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 3. Reclames ten aanzien van verborgen gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen en voor consumenten uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering van de betreffende prestatie hebben bereikt onder opgave van de aard en grond der klachten.
 4. Wij zijn ontslagen van  de aansprakelijkheid voor gebreken die wederpartij op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, maar niet heeft gemeld.
 5. Na het verstrijken van de in de vorige leden genoemde termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.  Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen en geldt uitsluitend nog de garantieregeling.
 6. Indien reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 7. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de nog niet vervallen betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 8. Rechtsvorderingen uit hoofde van reclames dienen binnen één jaar na reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

Artikel     10            Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door ons aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 2. Als een overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, zijn wij gerechtigd de verrichte deelafleveringen aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Wij zijn gerechtigd het netto factuurbedrag, excl. omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking van 2% te verhogen. In dat geval mag wederpartij bij betaling binnen de hiervoor vermelde termijn deze verhoging in mindering brengen.
 4. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande factu(u)r(en).
 5. Onze facturen zijn niet voor verrekening vatbaar.
 6. Reclames ten aanzien van (de hoogte van) de factu(u)r(en), de geleverde zaken of het werk schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Klachten met betrekking tot de geleverde diensten schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. In geval van liquidatie, WSNP, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zullen onze vorderingen en de verplichtingen van de wederpartij jegens ons, onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel     11            Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een samengestelde rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag. Voor de consument geldt de wettelijke rente. Wij maken dan tevens aanspraak op incassokosten.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces­bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
 3. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitengerechtelijke incassokosten (incl. BTW) zijn dan als volgt:
 4. Minimumtarief € 48,40
 5. 15% over eerste € 2.500,00
 6. 10% over volgende € 2.500,00
 7. 5% over volgende € 5.000,00
 8. 1% over de volgende € 190.000,00
 9. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Voor een wederpartij die geen consument is, belopen deze incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,-.

Artikel     12            Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1.   Geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met ons gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.   De door ons geleverde zaken mogen door wederpartij niet worden verpand noch is wederpartij bevoegd om enig ander (zekerheids-) recht daarop te vestigen.

3.   Indien de door ons geleverde zaken worden verbonden met (onroerende of roerende) zaken van wederpartij, hebben wij het recht deze bij het uitblijven van betaling weer daarvan af te scheiden en als ons eigendom terug te nemen.

4.   Wederpartij zal ons alle medewerking verlenen teneinde ons in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken en daartoe evt. noodzakelijke demontage en verleent ons nu reeds voor alsdan toestemming alle gebouwen en ruimtes te betreden waar de door ons geleverde zaken zich bevinden en deze, indien die zijn afgesloten, zo nodig met geweld te openen.

5.   Wij zijn gerechtigd om het eigendomsvoorbehoud in te roepen indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen.

6.   Wij zijn gerechtigd de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en resultaten van onze werkzaamheden in retentie te houden, totdat de wederpartij alle aan ons verschul-digde bedragen heeft betaald.

7.   De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- ontploffings-, en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan ons.

Artikel     13            Conformiteit en garantietermijn

 1. Garantie op de door ons verrichte werkzaamheden wordt uitsluitend schriftelijk verleend in de offerte of bij opdrachtbevestiging (als beide worden afgegeven geldt alleen de opdrachtbevestiging).
 2. Stucwerk dat door ons is uitgevoerd, bevat altijd een korrel en is nooit glad, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Dit wordt niet aangemerkt als een gebrek.
 3. Door ons uitgevoerd stucwerk en nieuw aangebrachte vloeren kunnen na droging uiteindelijk kleurverschil vertonen. Dit valt wordt niet aangemerkt als een gebrek.
 4. Een door ons geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de wederpartij op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen.
 5. Het recht op vervanging komt wederpartij niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.
 6. Garantie op de door ons geleverde producten wordt slechts verleend indien dat in ons aanbod is bepaald. Indien door de fabrikant van de zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan ons, geldt deze garantie ook voor de wederpartij.
 7. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of van het uitgevoerde werk en voor zover onderhoud, reparatie en evt. aanpassingen door ons worden uitgevoerd.
 8. Indien de wederpartij tijdens de garantietermijn gebreken of tekortkomingen constateert, dan dient de wederpartij deze binnen zeven dagen na constatering schriftelijk aan ons te melden, op straffe van verlies van zijn (garantie-)rechten.
 9. Wederpartij is verplicht zich als een goed huisvader te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld, volgens de gebruiksaanwijzing/handleiding. Storingen dienen direct aan ons te worden gemeld en wederpartij dient hierop ook regelmatig te controleren.
 10. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.
 11. Garantie op werk en zaken vervalt zodra sprake is van:

a. gebruik niet conform de gebruiksvoorschriften;

b. het verrichten van handelingen aan of in de muren en/of vloeren onder het maaiveldniveau zoals, maar niet uitsluitend, boren of spijkeren, montage/installatie en het aanbrengen van verf van een ander merk dan ‘Remmers Bouwchemie’

c. door opdrachtgever of derden uitgevoerde werkzaamheden;

d. demontage.

12. Niet onder de garantie vallen uitdrogen van muren, condensatie en verkleuring van de muren en gebreken aan stucwerk en schilderwerk veroorzaakt door zouten, mineralen, nitraten en sulfaten. De garantie dekt niet het ontstaan van scheuren en/of zettingen van de door HSD behandelde muren of vloeren welke na de werkzaamheden zijn ontstaan en vochtproblemen veroorzaken.

13. Niet onder de garantie vallen defecten veroorzaakt door externe factoren zoals brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

14. Kosten van onderzoek naar gebreken die niet blijken te vallen onder de garantie komen voor rekening van wederpartij.

15. Vlekken en/of beschadigingen op meubelen en goederen en/of vloerbedekking welke eventueel kunnen ontstaan in de te behandelen ruimten.

16. Het volledige bedrag welke verschuldigd is aan HSD Vochtbestrijding is voldaan.

17. Het 1e jaar biedt HSD vochtbestrijding volledige garantie. Vanaf het 2e jaar betreft de garantie een aflopende (herstel) garantie. Dit houdt in dat de vergoeding van de kosten voor garantieherstel tot nihil aflopen bij het einde van de garantietermijn. Voor afdichtingswerkzaamheden geldt een aflopende garantie van 10% per jaar. Dat wil zeggen; na het 1e jaar zijn de kosten voor reparatie 10%, het 2e jaar 20% etcetera. Na 10 jaar vervalt de mogelijkheid op garantie.

Artikel     14            Beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst van opdracht tussen ons en een wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Tenzij contractueel anders bepaald kan een overeenkomst voor bepaalde tijd of een bepaalde prestatie door wederpartij niet tussentijds of vóór uitvoering van die prestatie worden opgezegd.
 3. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na de looptijd stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze eindigt na uitvoering daarvan of de overeenkomst één  kalendermaand voor het einde van de looptijd is opgezegd.
 4. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van één kalendermaand.
 5. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd conform contract wordt opgezegd door de wederpartij, is de wederpartij gehouden tot betaling van facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/of deelleveringen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen na betaling ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 6. Indien de overeenkomst van opdracht wordt opgezegd door ons, zullen wij in overleg met de wederpartij, na voorafgaande betaling, zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
 8. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet stipt of niet volledig nakomt;
  1. Ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen of in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;
  1. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst of nadien verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

9.   In geval de wederpartij:

–     tot liquidatie over gaat, in staat van faillissement wordt verklaard, onder bewind wordt gesteld, op hem de WSNP van toepassing wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling of faillietverklaring indient,

–     beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

–     komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

–     overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,

      hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de overeengekomen prestaties, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van gederfde winst, kosten, schaden en rente.

 1. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken voortvloeiend uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien wederpartij wenst over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst zal deze ons in ieder geval eerst schriftelijk in gebreke stellen en ons een redelijke termijn gunnen om alsnog na te komen, onder nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming.
 4. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel     15            Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de (Nederlandse) Wet bepaald.
 2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de factuur betreffende de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van elke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 4. Onze aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van wederpartijs van wederpartij, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij aan ons voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij aan ons voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 5. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld.
 6. Wederpartij vrijwaart ons voor alle gevolgen van onder onze verantwoordelijkheid plaatsvindend of gevonden hebbend handelen of nalaten dat inbreuk maakt op rechten van derden en/of dat aan derden schade berokkent of daartoe bijdraagt, voor zover de betreffende inbreuken c.q. schade hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan wederpartij mogen worden toegerekend dan wel tot diens risicosfeer behoren, behoudens voor zover de aanknopingspunten voor toerekening aan ons aanmerkelijk zwaarder wegen dan de aanknopingspunten voor toerekening aan wederpartij.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Wederpartij vrijwaart ons voor alle schade die het gevolg is van het ontbreken van een noodzakelijke toestemming of vergunning voor het uitvoeren van de opdracht en blijft in dat geval ook gehouden tot betaling.
 8. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan leidingen in de muur waarvan niet vooraf exact is aangegeven waar deze lopen en schade door ondeugdelijke werking van injectiemiddelen.
 9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken en/of diensten ten gevolge van overmacht of indien deze een gevolg zijn van omstandigheden die buiten onze risicosfeer vallen dan wel waar wij geen directe invloed op hebben.
 10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.
 11. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn niet aansprakelijk indien storingen niet automatisch aan ons worden gemeld en evenmin voor nadeel dat ontstaat door een storing of functieverlies.
 12. Ten aanzien van door ons geleverde producten zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken indien de betrokken producten door ons zelf zijn geproduceerd en die producten rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd, doch slechts indien de gebreken aantoonbaar aan onze schuld te wijten zijn. Indien een of meer door ons geleverde producten ondeugdelijk zijn reikt onze aansprake-lijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de leverancier van de betreffende producten aansprakelijk kunnen stellen.

13. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde zaken, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken of andere materialen.

14. Wij zijn niet aansprakelijk voor nadeel ten gevolge van wijzigingen in de wetgeving.

Artikel     16            Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer tijdig kan worden verlangd, weersomstandigheden en werkstakingen binnen ons bedrijf en van derde betrokkenen daaronder begrepen.
 • Onder overmacht wordt ook begrepen de situatie waarin:
 • de veiligheid van onze medewerkers in het geding is;
 • de locatie niet (op de juiste wijze) is te bereiken;
 • de locatie niet geschikt blijkt voor het uitvoeren van de opdracht;
 • asbest wordt aangetroffen;
 • een gevaarlijke situatie wordt aangetroffen op locatie.
 • De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 • Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
 • Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd.

Artikel     17            Industriële eigendoms- en auteursrechten

1.   Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst of aanbieding ontwikkelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, bestekken, begroting, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten en andere bescheiden, alsmede maquettes, modellen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend.

2.   Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging. Een aan de wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

3.   Overdracht van industriële eigendoms- en/of auteursrechten kan door ons slechts bij akte geschieden.

4.   Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van ons te herhalen, ook niet indien het slechts een deel van een al dan niet uitgevoerd ontwerp van ons betreft, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel     18            Geheimhouding en privacy

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de Wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. De wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de Wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Artikel     19            Toepasselijk recht

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, zoals het Weens koopverdrag, worden uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Artikel     20            Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.
 4. Indien wederpartij een persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft wederpartij een maand de tijd ons in kennis te stellen of wederpartij het geschil aan de bevoegde rechter wenst voor te leggen.
 5. Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Gratis advies & informatie aanvragen?

Neem contact op met onze specialisten